21-03-13

de mens tussen tijden en verandering

Vroeger waren er zo van die draaibare driehoekige autovenstertjes.  Vroeger waren er nog veel boeren in Europa.  Vroeger, … .  De zakelijke relaties tussen mensen evolueerden mee, als ook de psychologische relaties  werden er door beïnvloed.  Maar hoe staat het nu met onze spirituele band met het leven, zijn we helemaal in de ban van de aanhangers van de zinloosheid van het leven, of ontdekken we toch de samenhang van velerlei soorten zingeving en uiteindelijk de persoonlijke zin van onze levens ? 

 

Het feit dat we zijn wie we zijn en voortdurend in het actuele moment van wording zitten, is al een wondermooi iets wat men kan ervaren bij bestudering van al die natuurlijke factoren die de hele reis van straling tot atoom en cel en wijzelf hebben mee bepaald.  Alles wat bestaat heeft een vorm en bij benadering van de vormeloosheid valt alles weer uiteen in straling.  De krachten die bijdroegen tot het tot stand komen van leven op aarde, zijn al even verbazing wekkend, lees er maar lectuur op na of volg een aantal documentaires dienaangaande en probeer U de wortels van Uw eigen zijn eigen te maken.

 

Bij het sterven worden we terug voor een deel straling, en hoe dat voelt of welke functies die straling heeft, daar hebben we het raden naar.  Voegt deze straling zich bij het geheel van aanwezige energie in de kosmos of blijft ze voor een deel niet met ogen of lichaam aanwezig bij bepaalde of alle leden van onze genetisch vertakte mensenboom ?  In vele, zo niet alle gevallen zijn we de voortzetting van de verhalen van onze voorgangers; dus niet bepaald de Indische manier van reïncarnatie; noem het genetische reïncarnatie.  De symboliek van het wezen van zijn van alle of sommige van diegenen die ons via de DNA samenstelden, ligt in ons versmolten in alle facetten van ons karakter en manieren van doen en zijn. 

 

Kenmerkend in onze persoonlijke evolutie en onze reacties naar mensen toe is niet zo zeer alleen de rode draad van de praktische indeling en uitwerking van ons dagelijks leven, maar ook de blauwe lijn van sociaal met mensen om te gaan en een stap verder, vriendschappelijk in al zijn gradaties.  Deze blauwe lijn leert ons dat we er qua ontwikkeling van echt menselijk bewustzijn voordeel mee hebben van onze naasten goed te behandelen, confrontatie met als doel alleen de eigen belangen; levert zelden een bijdrage tot meer wijsheid over hoe het leven in mekaar zit.  Het bewustzijn van het feit dat we een geheel vormen als groepen mensen en de mensheid samen, zou moeten groeien.  Voor de rode draden in onze levens betekent dat dat we ons meer moeten inzetten om uit te vissen hoe de economische, sociale en uiteindelijk politieke wereld plaatselijke en internationaal in mekaar zit en waar we ons daar bevinden en welke de korte en lange termijn perspectieven en alternatieven zijn.  Voor de blauwe draden betekent dat we meer de tijd moeten nemen om ons te verdiepen in hoe de mens door de eeuwen heen zich via onder andere religie en filosofie heeft proberen oriënteren om iets van de algemene en persoonlijke zin van het leven te snappen.

 

De persoonlijke zin van iemands leven is het verhaal van de interactie met de wereld als totaliteit maar ook voornamelijk met diens omgeving, kennissen, collega’s, vrienden, familie en zo verder.  Een belangrijk deel hiervan is de beleving van het liefdesgebeuren in de verhouding man- vrouw bijvoorbeeld.  Gewoonlijk beleefd men alleen de praktijk van liefdesrelaties en is er weinig bewustwording rond de wetmatigheden waarvoor de praktijk symbool staat.  De reden waarom niet eenieder zich van evenveel van het voorgaande bewust is, heeft ook te maken met de verschillende draagkracht van eenieder, men moet bepaalde waarheden, plezante en andere, ervaren en onder ogen durven zien, wil men psychologisch en spiritueel groeien.

 

 

 

 

 

Lees meer...

20-12-12

all(e) blogs & links

KnipogenLachen

Blogkunsten-

 

IMG_3205.JPG

 

 

OP ZOEK NAAR ZIN ?

looking for more sense  ?

 

The eternal laws of evolution of etherial radiation and matter, in connection with the individual and collective development have given rise as well to the social economic and politic life by the acting of people as well as their feelings.  We are on our way to one federation ad the battle for the one and only 'God' is being fought uselesly. With humor and a good inner communication and critical journalism and culture of all kinds, we try to follow the pad towards becoming more human in every way. Let's avoid the wrong kinds of ordinary materialism and live consciously, in solidarity.  Let's use all the degrees and ways  and contradictions of love to obtain our inner peace. Let's try to gain a lot of objective and subjective wisdom to be able to seperate sense from non sense and become more assertive in many ways. Let's find out more of our own role between all those personages that surround us and let' s find out more about the roots were we descended from in every way...let's try to understand what this all together means...because we're all in it together and we influence each others well being and evolution.  We're to clever to punish ourselves, aren' t we ?

 

A. Al tijd- Always

wetmatigheden

 

http://deblogfilosofen.skynetblogs.be  

 eternal laws

B .Ben Being

ziel en zijn

 soul and being

http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be    

 

C .Connectie Connection

 

http://filosofischverzetskynetblogs.be  

 filosofie als verbinding alle domeinen van het leven

philosophy can connect other domains of life

D. Daden Deeds

 

http://blogkunstenaar.skynetblogs.be

 ieder zijn eigen specifieke en verwante levensdraden

each his-her own roads to follow

E. Existentie Existence

 

http://talespoemsessays.blogspot.be/

op alle mogelijke manieren drukt het leven zin uit

 life has many many ways of expressing itself

 

F. Federatie  Federation

 

http://bloggen.be/conscience2008

de planeet op weg naar één natie

 the panet on it's way to one nation

G. Godsdienst  God

 

http://noemgodgewoonhetleven.skynetblogs.be

verdeel en heers onder mensen heeft geen zin, realistischer worden wel

religions must stop with dividing people and become more realistic

 http://lovinglifeanart.blogspot.be/

H. Humor

 

Real and virtual life on facebook  filosofisch verzet –philosophical resistance

het leven, zowel tragisch als komisch

life, comical and tragic at the same time 

 

Innercommunicatie  Innercommunication

 

http://zoveelsteromanidee.skynetblogs.be 

leven is een oneindige reis van straling naar straling (atoom...cel...wij...straling)

life is  a neverending voyage that starts and ends with radiation (radiation...atom...cel...we...radiation)

 

J. Journalistiek   Journalism

 

http://blogverzet.skynetblogs.be

alternatieve kritische journalistiek kent kwalitatieve groei, nu de organisatie nog verder uitbouwen

alternative critical journalism grows and organisation does as well

 

K. Kennis- Knowledge

 

http://voortijdigtestament.skynetblogs.be   collection all blogs

 

L. Liefde  Love

 

http://heerlijkoverliefdepennen.skynetblogs.be  

 

M. Materialisme Materialism

 wie is er met wat bezig ?

http://filosofischverzet2.skynetblogs.be

 who is doiing what ?

N. NU  Now

blijven schrijven ?

http://blogkunsten.skynetblogs.be

 keep on writing ?

O. Oorspronkelijk  Originally

 the essence in English

http://bloctaafblogartist.webs.com/

 

P. Poëzie Poetry&quotes

 

http://octosfilo-poeziepaginas.skynetblogs.be/

 mainly Dutch, some English poetry

Q. Quutude  Quietness  

 

Geen Nederlands woord met Q, eentje uitvinden. Quutude  : volledige tevredenheid en stilte, stilte is ook een klank. No Dutch word starting with a Q ? I ‘ll invend one :  complete satisfaction and quitness : Quutude.   Blog : geen eigenlijk, innerlijke tevredenheid uitstralen om het even hoe, by all means

 

R. Reële Kunst-Real Art

mix blogkunsten/// art forms mix

http://deblogkunstenaar.skynetblogs.be

 

S. Spiritualiteit Spirituality

 

http://closertothesoul.blogspot.be/ 

ancestral telepathy

voorouderlijke intuitie

 

T. Twaaf Geboden 12commandements

 

http://the12commandments.blogspot.be/    

 

U. Universeel  Universal

 

http://closertothesoul.wordpress.com/  English 

 

 

V. Victorie Victorie (for peace and truth)

 

http://filosofischverzet.blogspot.be/

 

W. Woorden Words

 

Music, images, thanks to Kido and Frank http://archive.org/details/Mediumhavare2010Walden

 

X. XXXY  

  http://bloggen.be/houdenvan123    

 

Y. YOU Your own being, questions and answers, images, words, experiences…..

   

Z. Omega

http://closertothespirits.blogspot.be/    the meaning of life has various ways of apearing through all the stories of the past and present

Altijd inspelend op eeuwige wetmatigheden van eterie en materie, in connectie met het individuele en collectieve reilen en zeilen in het dagelijkse sociaal-economische en daardoor ook politieke leven, door daden te stellen  als mens bestaan (existeren) terwijl de wereld één federatie wordt en de strijd om de beste God nog nodeloos woedt. Met Humor en goeie Innercommunicatie en kritisch journalistiek en kultuur volgen om de best mogelijke objectieve en subjectieve Kennis op te doen.     Plat materialisme vermijden en liefdevol en solidair dagelijks in het nieuwe Nu de oorspronkelijke en de pas geüpdate kleine en grote zin en onzin in het leven willen blijven snappen.  Alzo mede door allerhande levenservaring en andere kunsten dichter bij de innerlijke rust raken om weerbaarder te worden en de evolutie van ziel en geest van het  al en al zijn abstracte en concrete personages in dit universum te blijven beleven en opvolgen, zodat de eigen rol en willen en kunnen duidelijker wordt.

 

IMG_1650.JPG

 

29-11-12

filosofische zingeving

Stromen en tegenhouden, we doen het beiden

In beide zit er energie, in stromen en in tegenhouden.  Door van dag tot dag het haalbare van het nog niet haalbare te onderscheiden en als goed mens door het leven te willen gaan, maken we deel uit van een stroom die altijd breder wordt.  Eerst opborrelen, dan een beekje, zacht kabbelend en waar meer reliëf wilder; op zoek naar de rivier en de stroom en hartslag van zee en oceanen die uiteindelijk weer neervallen op de aarde. 

Geen twee waterwegen stromen door dezelfde landschappen, mensen niet en beken niet.  Al lijkt het stromen makkelijk, tal van door de mens of natuur opgeworpen obstructies lijken het stromen te hinderen, maar als je er leert bewust en spelenderwijs mee omgaan, bereikt eenieder, net als het water zijn doel.  Voor het water is het doel de oceaan en uiteindelijk weer de wolken en de aarde, voor de mens weer deel uitmaken van de straling waarmee alles begon te stromen toen deze zich aan het begin van de oorsprong met de wijsheid van de energie van alle vergankelijke big bang cyclussen weer stromend begon om te vormen van straling tot atoom en cel.  Een cel, op zich is ook al een kosmos aan dezelfde grote wetten onderworpen, ze vermenigvuldigt zich, sterft af en wordt weer straling, software voor andere stromen die zich constant verderzetten.  In niet abstracte taal beschreven denkt de wetenschapper die niet verbindend denkt al naar gelang zijn of haar deelgebied dat alles over en out is, de godsdienstig geïnspireerde dat het allemaal in de hand van één wezen buiten de lijnen van het leven ligt, terwijl alles één  wezen is.  Diegene die de vergankelijkheid niet als absolute waarheid onderwijst wanneer naasten, kinderen…er al eens naar zouden vragen, gelooft gewoon in ‘iets meer’ en het gros van de filosofen denkt zich een vierkant hoofd om maar te bewijzen dat niks in feite zin heeft. Een deel van alle vorige personages en hun tijdgenoten baseert zich op alle mogelijke ellende in de wereld om het gelijk van het grote niets en de absurditeit te onderbouwen. Vertrekkende van het uitgangspunt dat niets zin heeft omwille van de uitzichtloosheid van bepaalde verdrietige situaties, vergeet men wél altijd van waar die situaties komen.  Het is zo een beetje zoals in die film van die nachtwaker die in een natuurkundig museum zit waar alle voorhistorische dieren en mensen ’s nachts ontwaakten, een deel van dat museum dragen wij in feite nog mee en we zijn nog altijd druk bezig om van bepaalde angsten en de daaruit voortvloeiende negatieve emoties af te raken, ja ze soms te versterken. Al naar gelang onze levensomstandigheden hebben met al onze wetenschappen en schermen enorme middelen om het leven voor een stuk te begrijpen, maar vergeten als eens dat je door een kiertje, in een detail ook heel veel kunt zien.  Uitpuzzelen welke opdrachten het leven ons doorgaf om verder uit te werken… tot fijnzinniger met mekaar omgaan, kan, als we deze processen niet altijd willen tegengaan tot verrijking van onszelf en de mensen waar we mee omgaan leiden…en hopelijk vertaald dit alles zich ook naar de gebieden waar de beslissingen in de samenleving genomen worden. Met een ander inspraakmodel hadden we bijvoorbeeld de militaire productie reeds verboden en kregen melkboeren beter betaald voor hun melk, om maar iets te noemen.        Het egoïsme van bovenaf of onderuit, bekijk het zoals je wil, het in hokjes denken alweer; het blindelings aanvaarden dat alles niet beter kan en zo moet zijn, haalt het ook in de wereld van het praktische denken nog vaak op waar ons totale bewustzijn ook nog toe in staat is.

bijlage : ongewoon overzicht geschiedenis

 

http://filosofischverzet.skynetblogs.be/archive/2009/01/2...

 

 

 

http://filosofischverzet.skynetblogs.be/archive/2009/01/2...

 

 

 

http://filosofischverzet.skynetblogs.be/archive/2009/01/2...

 

 

Lees meer...